Privacy policy

Definities


In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

• Keukenaanbod.nl: de gebruiker van deze privacy statement: Keukenaanbod.nl BV gevestigd aan marconistraat 4 te IJmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 68369239onder KvK-nummer 68369239;

• bezoeker: de bezoeker van de website keukenaanbod.nl;

• Informatieaanvrager: de bezoeker die via de website een aanvraag indient door zijn gegevens en keukenwensen te hebben ingevuld en deze informatieaanvraag in te sturen;

• website: de website www.keukenaanbod.nl.


Persoonsgegevens


Voor Keukenaanbod.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de informatieaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Keukenaanbod.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Keukenaanbod.nl

marconistraat 4

1973 PK IJmuiden


Keukenaanbod.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.


Doeleinden van de verwerking


Keukenaanbod.nl verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de Informatieaanvrager:

• Voor- en achternaam..

• Adresgegevens.

• Telefoonnummer.

• E-mailadres.

• IP-adres.

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

• Locatiegegevens.

• Gegevens over uw activiteiten op onze website.

• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit

bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

• Internetbrowser en apparaat type.


De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:


1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de aanvraag van de informatieaanvrager naar een of meerdere keukenspecialisten die zijn aangesloten bij Keukenaanbod.nl en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de aanvraag betrekking heeft in de regio die door de informatieaanvrager is aangegeven;

2. om de informatieaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen, met een minimum van 1 tot 12 per jaar;

3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;

4. het verbeteren van de dienstverlening van Keukenaanbod.nl.

5. om contact met de informatieaanvrager op te kunnen nemen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Keukenaanbod.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keukenaanbod.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Keukenaanbod.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar, na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.


Versturen van digitale nieuwsbrieven


De persoonsgegevens van de informatieaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de informatieaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Keukenaanbod.nl. Bij het indienen van een aanvraag via de website heeft de informatieaanvrager ingestemd.


De informatieaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie de paragraaf "Het recht van verzet".


Keukenaanbod.nl zal de informatieaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de informatieaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keukenaanbod.nl. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keukenaanbod.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden


Keukenaanbod.nl zal de persoonsgegevens van de informatieaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.


Het is keukenaanbod.nl toegestaan de persoonsgegevens van de informatieaanvrager aan een derde te verstrekken:

1. indien de informatieaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Keukenaanbod.nl;

4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;

7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Keukenaanbod.nl. De dienstverlening van Keukenaanbod.nl bestaat eruit dat de informatieaanvrager via de website een aanvraag kan indienen. Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante keukenspecialisten, zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

Door Keukenaanbod.nl ingeschakelde keukenspecialisten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.


Beveiligingsmaatregelen


Om inzage van persoonsgegevens van de informatieaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Keukenaanbod.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.


Privacy beleid van derden


Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Keukenaanbod.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.


Wijziging gegevens


Op verzoek verleent Keukenaanbod.nl aan de informatieaanvrager toegang tot alle informatie die Keukenaanbod.nl van hem bijhoudt. Verder biedt Keukenaanbod.nl de informatieaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Keukenaanbod.nl van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de informatieaanvrager, kan de informatieaanvrager contact opnemen met Keukenaanbod.nl via het e-mailadres info@keukenaanbod.nl.


Contact


Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Keukenaanbod.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Keukenaanbod.nl opnemen.


Wijzigingen


Keukenaanbod.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Keukenaanbod.nl raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.


Cookiesbeleid


Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Keukenaanbod.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics en Facebook.


De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.


Keukenaanbod.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

Op de website is de Facebookpixel geïmplementeerd, deze zorgt voor een gerichte advertentie ervaring die relevant zijn voor de juiste personen. Keukenaanbod.nl heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: http://www.facebook.com/policies.


KvK 61762423

Dokweg 33B

NL 1976 CA IJmuiden

Contact

Informatie

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

Heb je vragen?

Bel: 085-0654189