Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:


• Keukenaanbod.nl: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keukenaanbod.nl B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 68369239;

• Keukenspecialist: Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Keukenaanbod.nl hebben aangesloten en Leads via Keukenaanbod.nl wensen te ontvangen;

• Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Keukenspecialisten van Keukenaanbod.nl en die zijn of haar contactgegevens aan Keukenaanbod.nl overhandigt en in contact wenst te komen met de Keukenspecialisten van Keukenaanbod.nl;

• Lead: alle verzoeken van Aanvragers die Keukenaanbod.nl ontvangt en die Keukenaanbod.nl doorstuurt naar relevante Keukenspecialisten;

• Reseller(s): natuurlijke- of rechtspersonen die Leads aankopen met het doel deze door te verkopen;

• Verwerker: natuurlijke- of rechtspersonen die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

• Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden


2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Keukenaanbod.nl en Keukenspecialisten. Keukenaanbod.nl accepteert geen algemene voorwaarden van haar Keukenspecialisten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.


2.3: Niet alleen Keukenaanbod.nl, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Keukenspecialist door Keukenaanbod.nl zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Keukenaanbod.nl worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan de aangesloten Keukenspecialisten worden medegedeeld. Een wijziging van de algemene voorwaarden kan in ieder geval plaatsvinden als zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden zich voordoet, welke gronden niet limitatief zijn bedoeld.


Artikel 3: Algemeen:


3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan via Keukenaanbod.nl zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Keukenaanbod.nl niet.


3.2: De aanvaarding van een aanbieding via Keukenaanbod.nl door de Keukenspecialisten bindt Keukenaanbod.nl in geen enkel geval tenzij dit schriftelijk is vastgesteld.


Artikel 4: Over de dienstverlening van Keukenaanbod.nl:


4.1: Keukenaanbod.nl genereerd leads van aanvragers. Keukenaanbod.nl poogt zodoende Aanvragers die op zoek zijn naar een Keukenspecialist van Keukenaanbod.nl met deze Keukenspecialist in contact te brengen. Feitelijk brengt Keukenaanbod.nl dus vraag en aanbod bij elkaar. Keukenaanbod.nl ontvangt de Leads via één van de door haar zijn gegenereerd en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Keukenspecialisten.


4.2: Keukenaanbod.nl bied geen garantie op contact. Het kan voorkomen dat geen van de aangesloten keukenspecialist de betreffende lead in behandeling neemt.


Artikel 5: De samenwerking tussen Keukenaanbod.nl en de bij haar aangesloten Keukenspecialisten:


5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kan zich bij Keukenaanbod.nl als Keukenspecialist aansluiten. Het staat Keukenaanbod.nl vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.


5.2: Indien Keukenaanbod.nl een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om Keukenspecialist van Keukenaanbod.nl te worden, neemt Keukenaanbod.nl dit verzoek in behandeling. De Keukenspecialist dient dit verzoek in door zich aan te melden bij Keukenaanbod.nl resulterend in een bedrijfsprofiel bij Keukenaanbod.nl waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Keukenaanbod.nl binnenkomende Leads door klant zelf ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio, budget en het postcodegebied van de Keukenspecialist, de regio en het postcodegebied van waar de Keukenspecialist Leads wenst te ontvangen en de prijscategorie voor wat de Keukenspecialist zich heeft aangemeld, zal per verzonden Lead door Keukenaanbod.nl aan Keukenspecialist het tussen Keukenaanbod.nl en Keukenspecialist overeengekomen tarief aan Keukenspecialist in credits worden voldaan. Keukenspecialisten van Keukenaanbod.nl zullen Leads van Keukenaanbod.nl ontvangen voor de sectoren, in de regio's en in de prijscategorieën waarvoor de betreffende Keukenspecialist zich bij Keukenaanbod.nl heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.


5.3: De hoeveelheid Leads die een Keukenspecialist van Keukenaanbod.nl ontvangt kan per maand verschillen. Keukenaanbod.nl hanteert geen minimum als maximum voor het aantal aan te brengen leads


5.4: Indien een Keukenspecialist ontevreden is over een Lead kan zij dit binnen 48 uur na aanname mededelen aan Keukenaanbod.nl. Indien de Keukenspecialist ontevreden is over een Lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Keukenaanbod.nl, wordt hiervoor een nieuwe credit aan het bedrijfsaccount toegevoegd, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen;

• Het opgegeven telefoonnummer en e-mail is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de Aanvrager;

• De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met de Keukenspecialist.

• Er na 48 uur geen contact mogelijk is geweest met de aanvrager;


5.5: Keukenaanbod.nl zal de gegevens van de Aanvragers enkel aan haar Keukenspecialisten bekend maken wanneer de lead wordt aangenomen. De Aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De Keukenspecialisten verplichten zich om deze gegevens alleen te verwerken voor de behandeling van de Lead van de Aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Keukenspecialist geeft. Dit maakt Keukenspecialist Verwerker van persoonsgegevens. Het is de Keukenspecialist verboden om de Lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.


5.6: Keukenspecialist is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking is: het verkrijgen van opdrachten uit Leads.

• De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze overeenkomst.

• Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

• Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

• De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van / of overeenkomst met verantwoordelijke.

• De verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.

• Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is de verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke.

• De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).

• De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct en uiterlijk binnen 4 uur meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden, dit doet de verantwoordelijke. De verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij verwerker geen kosten in rekening.

• De verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen

• Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert aan verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt in het termijn dat is vastgesteld door de verwerker.

• De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 6: Resellers


6.1: Voor zover de dienstverlening van een Keukenspecialist (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen ("Resellen") van Leads aan eigen klanten/keukenspecialisten, is de Keukenspecialist tevens Reseller.


6.2: Reseller handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Keukenaanbod.nl overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Keukenaanbod.nl is.


6.3: Het is Reseller niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van de Keukenaanbod.nl


6.4: Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo's of tekens van Keukenaanbod.nl te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Keukenaanbod.nl voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukenaanbod.nl. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van de diensten en Leads van Keukenaanbod.nl.


6.7: Niet of niet tijdig betalen door klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Keukenaanbod.nl.


6.8: Keukenaanbod.nl zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact.


6.9: Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten met de Leads van Keukenaanbod.nl dan wel die van haar Aanvragers en vrijwaart Keukenaanbod.nl voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade.


Artikel 7: het beëindigen van een samenwerking tussen Keukenaanbod.nl en een Keukenspecialist


7.1: Opzegging overeenkomst tussen een Keukenspecialist en Keukenaanbod.nl kan op ieder moment. Er wordt geen overeenkomst gesloten met haar keukenspecialisten en geldt er geen opzegtermijn.


Artikel 8: Credits, prijzen en betaling


8.1: Keukenaanbod.nl werkt op creditbasis, de bij haar aangesloten keukenspecialisten kunnen middels creditcard of IDEAL via de website credits kopen die na betaling aan het bedrijfsaccount worden toegevoegd.


8.2:Iedere Credit is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum van 6 maanden na aankoop, kan de credit niet meer worden gebruikt.


8.3: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keukenaanbod.nl mag door een Keukenspecialist niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.


8.4: Alle bedragen die door Keukenaanbod.nl zijn genoemd, zijn exclusief btw. De Keukenspecialist is verplicht de btw aan Keukenaanbod.nl te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan Keukenspecialist dient te worden doorberekend. Alle bedragen kunnen door Keukenaanbod.nl op ieder moment worden gewijzigd.


Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring


9.1: Keukenaanbod.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Keukenspecialisten voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Keukenaanbod.nl voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Keukenaanbod.nl jegens haar Keukenspecialisten inspanningsverplichtingen zijn. Keukenaanbod.nl verbindt zich jegens haar Keukenspecialisten derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.


9.2: In het geval Keukenaanbod.nl ondanks lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is voor enige door een Keukenspecialist geleden schade, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Keukenaanbod.nl in het kader van de geleden schade verzekerd is. Keukenaanbod.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.


9.3: De Keukenspecialist vrijwaart Keukenaanbod.nl tegen alle aanspraken van derden en stelt Keukenaanbod.nl in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.


Artikel 10: Diversen


10.1: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Keukenaanbod.nl brengt geenszins met zich mee dat Keukenaanbod.nl afstand doet van haar recht(en).


Artikel 11: Gronden voor wijziging voorwaarden


De gronden, als bedoeld in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:

a. indien de gegevens van Keukenaanbod.nl die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;

b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Keukenaanbod.nl wordt gewijzigd;

c. indien Keukenaanbod.nl ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;

d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Keukenaanbod.nl afsluit of de werkwijze van Keukenaanbod.nl in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;

e. indien Keukenaanbod.nl de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;

f. indien Keukenaanbod.nl op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Keukenaanbod.nl om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;

Artikel 12. Eigendomsrechten


12.1: Alle ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur enz. dienen te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.


12.2: Het is Keukenspecialist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


13.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Keukenaanbod.nl is Nederlands recht van toepassing.


13.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Keukenaanbod.nl en een Keukenspecialist ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.


KvK 61762423

Dokweg 33B

NL 1976 CA IJmuiden

Contact

Informatie

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

Heb je vragen?

Bel: 085-0654189